1

Praktijkafspraken (schriftelijk)

1.1

In/uitschrijvingen

1.2

Contactgegevens patiënten

1.3

Contact met de praktijk

1.4

Opvragen uitslagen

1.5

Financiën

1.6

Verstrekken medische informatie aan derden

1.7

Keuringen en verklaringen

1.8

Euthanasie

1.9

Klachtenprocedure

2.0

Gedragsregels binnen de praktijk

 

 

1.1          Inschrijvingen/Uitschrijvingen

 

 • Praktijk dokter Didden bestaat uit 1 huisarts, 4 assistentes, 1 POH GGZ en 1 POH-somatiek. Voor meer informatie en/of de samenstelling zie www.dokterdidden.nl
 • De praktijk is open voor mensen woonachtig in heel Almere. De huisarts zou in principe voor spoedgevallen binnen 10 minuten bij de patiënt moeten zijn. Bij inschrijvingen buiten de 10 minuten regio wordt dit besproken bij inschrijving dat dit niet haalbaar is. En dit de verantwoording van de patiënt is. Mocht dit niet wenselijk zijn voor de patiënt, worden zij verwezen naar een huisarts in de buurt van het woonadres.
 • Nieuwe patiënten zijn altijd welkom voor een kennismakingsgesprek alvorens zij zich definitief inschrijven.
 • Bij een patiëntenstop wegens volle praktijk werken wij niet met een wachtlijst. Op de site www.dokterdidden.nl wordt duidelijk aangegeven of de praktijk nog mensen aanneemt of niet. Uitbreidingen van een woonverband kunnen altijd ingeschreven worden.
 • Indien u ervoor kiest om van huisarts te wisselen binnen Almere is dit uiteraard mogelijk. Mocht u na een tijd terug willen keren naar deze praktijk is dit echter niet mogelijk. Dit vanwege een breuk in de vertrouwenskwestie.
 • Ingeschreven patiënten die verhuizen buiten Almere, worden dringend verzocht een andere huisarts te zoeken. Buiten Almere worden nooit visites afgelegd, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken.
 • Bij uitschrijving uit onze praktijk worden de medische gegevens na mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokkenen rechtstreeks doorgestuurd naar de nieuwe huisarts overeenkomstig de richtlijnen van de KNMG (zie http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/71228/Richtlijnen-inzake-het-omgaan-met-medische-gegevens-2010.htm). Hiertoe dient u ons de gegevens van uw nieuwe huisarts te verstrekken. Alle meerderjarige leden uit het woonverband dienen die toestemming te verlenen, dit kan ook door een schriftelijke machtiging. Uw dossier zal via een beveiligd digitaal systeem naar uw nieuwe arts doorgestuurd worden

 

 

1.2 Contactgegevens patiënten

 

 • Veranderingen in uw persoonlijke - en verzekeringsgegevens inclusief (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres moeten aan de praktijk worden doorgegeven.
 • U dient zelf uw verzekeraar en andere zorgverleners op de hoogte te stellen, indien u van huisarts verandert. Indien u uw zorgverzekering wijzigt, wordt dit door de zorgverzekeraar automatisch aan ons doorgegeven.

 

1.3 Contact met de praktijk

 

 • Gegevens over onze praktijk kunt u vinden op onze website www.dokterdidden.nl  Hier kunt u informatie vinden over de openingstijden, telefoonnummers, spreekuren, inloopspreekuur, aanvragen van visites spoedeisende hulp.
 • Medische spoedgevallen krijgen natuurlijk altijd voorrang. Toets hiervoor 1 in het keuze menu. Samen met de doktersassistente zal er een inschatting gemaakt worden van de urgentie en de vervolgactie. Gesprekken op het spoednummer proberen wij altijd zo kort mogelijk te houden, opdat dit nummer altijd bereikbaar is.
 • Om u (nog) beter van dienst te kunnen zijn, zullen de doktersassistenten altijd vragen naar de reden waarom u een afspraak wilt maken. Zij zijn speciaal opgeleid om samen met u tot een goed vervolg te komen op uw vraag.
 • Er is geen standaard telefonisch spreekuur van de huisarts. U kunt de doktersassistente vragen of uw huisarts u terugbelt. Dit doet de huisarts  gebruikelijk tussen 12:00 en 14:00 of einde van de middag. Aanvraag voor een telefonisch consult moet u indien mogelijk voor 12:00 uur indienen.
 • Voorlopig is er géén inloop-spreekuur
 • Visites vinden in principe plaats tussen de middag of aan het eind van de dag. Aanvraag voor een visite dezelfde dag dient zo mogelijk voor 12 uur te geschieden.

Visites worden in principe alleen gereden vanwege een medische indicatie, niet vanwege het ontbreken van vervoer.

 

1.4 Uitslagen

 

 1. Geen bericht wil niet zeggen goed bericht; patiënten dienen zelf contact voor uitslagen op te nemen, tenzij de huisarts nadrukkelijk iets anders heeft afgesproken.
 2. Voor uitslagen van onderzoek, zoals bloedonderzoek en röntgenfoto’s kunt u meestal na 2-3 werkdagen contact met de doktersassistente opnemen. De uitslagen worden na binnenkomst door de huisarts van commentaar voorzien. Dit commentaar wordt door de assistente met u besproken. De assistente kunt u telefonisch bereiken op ons vaste nummer 036-5341414 of per mail assistentedokterdidden@ezorg.nl.

   

 3. Door de voortdurende en soms ook snelle veranderingen in de (financiering van de) zorg is het moeilijk om hierover in dit reglement volledige helderheid te geven.
 4. Indien u via uw zorgverzekeraar bent ingeschreven, gaat de afwikkeling rechtstreeks met uw zorgverzekeraar.
 5. Momenteel (2019) zit de huisartsenhulp in het basispakket en valt buiten uw eigen risico. Echter vervolgonderzoek (bv laboratorium onderzoek, röntgenfoto’s etc.) valt wel onder uw eigen risico! Bij urine onderzoek in onze praktijk worden er regelmatig aanvullende kweken via het laboratorium verricht, hiervoor krijgt u vanuit het laboratorium een aparte rekening.
 6.  

  1.6 Verstrekken medische informatie aan derden

   

   

  •  Aan alle ingeschrevenen van onze praktijk wordt toestemming gevraagd om medische gegevens te delen met andere zorgverleners.
  • De praktijk maakt soms gebruik van direct-mailing voor het toezenden van gerichte informatie.

   

  1.7 Keuringen en verklaringen

   

   

  • Wij doen geen keuringen.
  • Wij geven geen geneeskundige verklaringen af, hiermee volgen wij het officiële standpunt van de KNMG (zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm).

   

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt,waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt ombepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto tebesturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en).

   

  1.8          Euthanasie

  Dokter Didden staat in principe niet afwijzend tegenover euthanasie. Er is echter geen sprake van een recht op euthanasie, het is een groeiproces waarin zowel de patiënt als de huisarts met in achtneming van de wettelijke regelgeving moeten komen tot een evenwichtige afweging, waar zij beiden volledig achter kunnen staan. Het is verstandig om uw wensen en gedachten hierover tijdig met uw huisarts te bespreken en op schrift vast te leggen. In zo’n gesprek kunnen wij u uitgebreid voorlichten, zodat u weet wat u van ons kan en mag verwachten en wij ook weten wat u zou willen. Een euthanasieverklaring heeft alleen waarde als deze regelmatig wordt geactualiseerd.

   

  2.0         Gedragsregels binnen de praktijk

  Onze medewerkers zetten zich in om uw medische hulpvraag correct te behandelen. Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt.

  Vanuit onze vakkennis geven we het optimale advies en wij verwachten dat u ons advies opvolgt. Onze medewerkers zijn verplicht zich te houden aan de regelgeving die gesteld is aan het leveren van zorg, waardoor we niet altijd volledig aan uw wensen kunnen voldoen.

  Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk
  Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels.

  1.   We accepteren elkaar met onze verschillen.

  2.   We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

  3.   We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.

  4.   Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
  Hiervan wordt melding gemaakt bij de huisarts.

 7. 5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.
  Hiervan wordt melding gemaakt bij de politie.